Misja Wojnickiego Centrum Medycznego

Misją WCM jest zapewnienie  najwyższej jakości  opieki  medycznej dla ludności gminy Wojnicz, obejmującej  opiekę lekarską , opiekę pielęgniarską nad chorymi ludźmi, oraz szeroko pojętą profilaktykę  zdrowotną realizowaną zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki we współpracy z odpowiedni jednostkami  organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Wojnicz.

Choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek – każda z tych sytuacji zwiększa ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Poprawa dostępu do wysokiej jakości i niedrogich usług, w tym zdrowotnych, może zmniejszyć ryzyko tych zjawisk.

Reasumując dążymy do zapewnienia mieszkańcom naszej gminy swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie

Cele strategiczne:

 1. Zapewnienie łatwego dostępu do usług medycznych.
 2. Poprawa Jakości świadczeń zdrowotnych.
 3. Zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjentów.

Rozwinięcie :

Pierwszy cel strategiczny:

Zapewnienie łatwego dostępu do usług medycznych odbywa się na dwóch płaszczyznach:  pierwsza z nich  to odpowiednia ilość  wykwalifikowanego personelu medycznego obejmującego personel pielęgniarski i personel lekarski.

Poziom wykształcenia oraz liczebność kadr medycznych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu podstawowej opieki zdrowotnej. W interesie  zarządu WCM jest  umożliwienie  kształcenia personelu medycznego  w sposób zapewniający wyspecjalizowaną kadrę medyczną w liczbie umożliwiającej szybki i skuteczny dostęp do profesjonalnie udzielanych świadczeń zdrowotnych wszystkim naszym pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz rodzaj schorzenia. W praktyce sprowadza się to do utrzymania  ilości zatrudnienia personelu medycznego zaleconego przez NFZ.

Duga płaszczyzna to infrastruktura, którą dysponuje. W szczególności  obejmuje ona:

 1. łatwy dostęp do obiektu przychodni dla osób niepełnosprawnych.
 2. Sprawny system  rejestracji pacjentów  do pielęgniarki lub lekarza obejmujący wszystkie aktualnie dostępne formy rejestracji jak: rejestracje osobistą, telefoniczną, oraz poprzez internet.
 3. Dbałość o posiadanie nowoczesnego sprzętu medycznego

 

Drugi cel strategiczny

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych uzasadniony jest zmieniającymi się potrzebami rynku, rosnącymi wymaganiami pacjentów i dostosowaniem do wymogów prawnych. Zidentyfikowane w ramach celu działania są komplementarne z kryteriami jakości usług zdrowotnych R.S. Maxwella12: tj. skutecznością, efektywnością, właściwością, akceptacją i dostępnością. Podstawą działań w tym celu jest budowa nowoczesnego (zinformatyzowanego), skoordynowanego modelu zarządzania zasobami opieki zdrowotnej na terenie gminy, łączącego aspekty spójnej długofalowej polityki zdrowotnej, przepływu informacji o usługach i aktywnej współpracy wielu stron systemu. Model pozwoli na konsolidację usług medycznych w regionie i bardziej efektywną alokację zasobów. Beneficjentami działań są wszystkie strony systemu: świadczeniobiorcy (pacjenci), świadczeniodawcy (podmioty lecznicze) oraz płatnik. Podmiotami odpowiedzialnymi za skuteczną realizację zaplanowanych działań są instytucje zaangażowane w kreowanie regionalnej polityki zdrowotnej:

* Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty tworzące podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami – zgodnie z art. 121 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.

*Urząd Wojewódzki jako podmiot odpowiedzialny za ocenę zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa – Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

*Narodowy Fundusz Zdrowia – jako płatnik systemu.

Proponowane działania:

1. Dostosowanie WCM do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26/06/2012 ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2. Zapewnienie dostępu do technologii medycznych, technologii informatycznych, w tym telemedycyny, o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności

3. Wdrożenie systemów zarządzania jakością w WCM

4. Stworzenie modelu przepływu informacji o dostępności do usług opieki zdrowotnej oraz stanie zdrowia pacjenta w systemie podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

5. Utworzenie spójnego skoordynowanego systemu usług medycznych wydspespecjalistycznych podmiotów leczniczych

6. Skoordynowanie realizacji długofalowych działań i programów w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia

7. Skoordynowanie współpracy ośrodków naukowych, dydaktycznych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z podmiotami systemu opieki zdrowotnej

 

Trzeci cel strategiczny

Zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjentów”realizowany będzie poprzez działania edukacyjne. Powinna być ona procesem ciągłym i realizowanym planowo, ukierunkowanym na nabycie wiedzy, modyfikację przekonań i zachowań. Zmianę tych ostatnich można osiągnąć poprzez dostarczanie informacji, motywowanie poprzez perswazję, nadawanie umiejętności praktycznych oraz interakcję ze środowiskiem. Bardzo istotne jest bardziej adekwatne oddziaływanie edukacyjne i diagnoza postaw w mikrosystemach, takich jak, gmina, szkoła, rodzina. Podstawą działań w tym celu będzie postępowanie ogólnopopulacyjne - w zakresie wiedzy dotyczącej czynników determinujących zdrowie. Dodatkowo działania będą ukierunkowane na wybrane grupy społeczne: kobiety ciężarne, dzieci i ich opiekunowie, a zakres edukacji dotyczył będzie stylu życia jako głównej determinanty zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki uzależnień. Głównym beneficjentem działań objętych tym celem będą mieszkańcy naszej gminy.

 

Proponowane działania:

 1. Edukacja ogólnopopulacyjna w zakresie czynników determinujących zdrowie.
 2. Wdrożenie programu opieki dyspanseryjnej  (cukrzyca, nadciśnienie, POCHP, zaburzenia lipidowe, otyłość) i edukacja.
 3. Wdrożenie  programu opieki środowiskowej (75+)
 4. Edukacja kobiet ciężarnych w kontekście zagrożeń wynikających ze stylu życia, mogących mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży (program opieki okołoporodowej,  laktacja,  Usg stawów biodrowych dzieci, samoocena piersi).
 5.  Edukacja dzieci i ich rodziców/ prawnych opiekunów w zakresie: racjonalnego odżywiania, profilaktyki chorób, znaczenia aktywności fizycznej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki uzależnień.
 6. Wdrażanie specjalistycznych programów zdrowotnych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych) mających na celu kontrolowanie czynników ryzyka w odniesieniu do osób na nie narażonych.
 7. Rozwój skoordynowanego systemu wczesnej diagnostyki i badań kontrolnych.